Regulamin

Regulamin platformy all.tickets

§1

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Definicje:

a) Administrator – Ebisu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000803008, NIP 5423373840, REGON: 384335119,

b) Aplikacja mobilna - oprogramowanie Administratora o nazwie all.tickets działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety itp. dostępne do pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store i Google Play

c) Bilet – potwierdzenie prawa Klienta do wstępu/uczestnictwa w Wydarzeniu w nim wskazanym przesłany Klientowi na adres jego poczty elektronicznej oraz/lub dostępny w Aplikacji mobilnej, określony unikalnym identyfikatorem, podlegający weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie, w tym

● bilet elektroniczny w postaci kodu QR - bilet dostępny wyłącznie w Aplikacji mobilnej zawierający takie dane jak nazwa, data i miejsce Wydarzenia oraz miejsce (rząd, sektor, miejsce) Klienta na Wydarzeniu w przypadku miejsc numerowanych, kod QR może być zmienny w określonej jednostce czasu określonej w momencie dokonania zakupu biletu

● bilet w formacie pdf - przesłany na adres e-mail Klienta podany w momencie rejestracji lub zakupu biletu, wymaga okazania w celu wstępu na Wydarzenie

d) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca /zakupu/odsprzedaży /przekazania biletu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub z wykorzystaniem Konta Klienta.

e) Konto Klienta - utworzony w bazie danych Platformy profil Klienta, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług

f) Organizator – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną będąca organizatorem Wydarzenia, zawierająca z Klientem umowę sprzedaży biletu, odpowiedzialna wobec Klienta za prawidłową organizację i przebieg Wydarzenia

g) Platforma all.tickets (dalej: Platforma) - internetowa platforma handlowa typu marketplace służąca prezentacji, promocji i reklamie Wydarzeń oferowanych w Serwisach działająca pod domeną https://all.tickets prowadzona przez Administratora

i) Polityka Prywatności – informacje regulujące kwestie ochrony danych osobowych dostępne pod linkiem do strony https://all.tickets/pl/pages/polityka-prywatnosci/polityka-prywatnosci/

j) Regulamin – niniejszy regulamin

j) Rejestracja - proces założenia Konta na Platformie

k) Wydarzenie – wydarzenie o charakterze kulturowym, rozrywkowym bądź sportowym organizowane przez Organizatora takie jak np. koncert, spektakl

2. Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz celem spełnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, które Administrator/Organizator jako przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§2

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Platformy albo pracami konserwatorskimi systemu informatycznego.

2. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, jak również stanowiących siłę wyższą, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć ( siła wyższa).

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia lub błędnego działania Platformy będących wynikiem siły wyższej, winy Klienta lub innych przyczyn niezawinionych przez Administratora

§3

ZAKRES USŁUG

Administrator w ramach Platformy oferuje Klientom następujące usługi:

a) przeglądanie Wydarzeń na Platformie

b) utworzenie Konta Klienta

c) możliwość zakupu Biletu poprzez przekierowanie Klienta na stronę Organizatora Wydarzenia zgodnie z regulaminem Serwisu

d) dostęp do historii zakupów Biletów nabytych w Serwisach

e) ułatwienia dla osób słabowidzących - zgodność z WCAG 2.1

§4

KONTO KLIENTA

  1. Klient zakłada konto poprzez:

a) rejestrację - tym celu wypełnia interaktywny formularz rejestracyjny - podanie danych zawartych w formularzu jest obowiązkowe. W celu potwierdzenia rejestracji Klient otrzymuje e-mail na podaną w procesie rejestracji skrzynkę poczty elektronicznej, gdzie potwierdza zarejestrowanie konta oraz otrzymuje dane dostępowe do swojego Konta na Platformie.

b) za pomocą danych konta Google, Facebook lub Apple Użytkownika ( technologia oAuth2)

2. Założenie oraz prowadzenie Konta na Platformie jest bezpłatne

3. Logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy rejestracji konta Klienta, bądź za pomocą danych konta Google lub Facebook, lub Apple (technologia oAuth2).

4. Poprzez rejestrację Klient zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.

5. Tworząc Konto i udostępniając swoje dane osobowe Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

6. Zawierając umowę o świadczenie usług Klient potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych.

7. W przypadku jakichkolwiek zmian danych podanych w ramach Konta, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło.

9. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim lub korzystania z Kont należących do osób trzecich. Niedozwolone jest utworzenie Konta wspólnego dla kilku Klientów. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto.

10. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego Konta.

11. W celu usunięcia Konta Klient wysyła drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora support@all.tickets zgłoszenie usunięcia konta, który w terminie 14 dni dokonuje usunięcia Konta z bazy danych Platformy.

12. Administrator uprawniony jest do zablokowania konta Klienta bądź rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli jego działanie w ramach Platformy naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta / rozwiązania umowy Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w bazie danych Platformy.

13. W ramach Konta Klient, w przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu. może dokonać odsprzedaży Biletu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

14. Możliwość odsprzedaży dotyczy tylko biletów zakupionych przez Konto Klienta i tylko Biletów ze zmiennym kodem QR dostępnych w Aplikacji mobilnej. Aby dokonać odsprzedaży Biletu należy zaznaczyć w Aplikacji mobilnej opcję “odsprzedam bilet’. Po wyborze ww. opcji Bilet dostępny jest w Serwisie dla innych Klientów. Środki są zwracane pierwotnemu nabywcy tylko w przypadku ponownej sprzedaży Biletu. Środki zwracane są przez Organizatora w wysokości ceny nominalnej w terminie 14 dni od dnia ponownej sprzedaży Biletu.

15. Przekazanie Biletu odbywa się tylko pomiędzy Klientami posiadającymi Konto Klienta. Do przekazania Biletu dochodzi w sytuacji, gdy Klient nabył większą niż jeden liczbę Biletów i chce je przekazać pozostałym uczestnikom Wydarzenia, warunkiem przekazania Biletu jest, aby przynajmniej jeden Bilet został przy pierwotnym Kliencie

§5

POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE WOBEC ADMINISTRATORA

1. Zastrzeżenia, błędy, sugestie, uwagi do funkcjonowania Platformy lub umieszczonych w niej danych można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …………………………………. ……………. lub pisemnie na adres Administratora.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji składający reklamację powinien podać adres e-mail przypisany do Konta bądź jeżeli nie posiada Konta własny adres e-mail,, opis stanu faktycznego sprawy, zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.

3. Jeżeli w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji niezbędne okażą się dane nie podane przez składającego reklamację, Administrator za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail składającego reklamację wezwie go do podania dodatkowych informacji we wskazanym zakresie i terminie nie krótszym niż trzy dni robocze. Bezskuteczny upływ terminu powoduje oddalenie reklamacji jako nierozpatrzonej.

4. Administrator rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania lub w terminie 14 dni roboczych od daty uzupełnienia reklamacji poprzez podanie wymaganych przez Administratora danych.

5. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni kalendarzowych od powstania przyczyn będących podstawą do reklamacji oraz reklamacji oczywiście bezzasadnych.

6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji składający reklamację powiadamiany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podmiotów korzystających z Platformy w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Polityką prywatności.

§7

PRAWO WŁAŚCIWE, SPORY

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Klientem a Administratorem, których przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Platformy jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Platformy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

3. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług, w przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

4. Klient będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności może:

a) skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,

b) skorzystać z bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona konsumentów (m. in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa),

c) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (np.: do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok).

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie tj. 15.03.2024

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność i skuteczność pozostałych jego postanowień.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w razie zmiany funkcjonalności Platformy, zmiany profilu działalności Administratora lub zmiany przepisów prawa.

5. Administrator nieodpłatnie i nieprzerwanie udostępnia niniejszy Regulamin w formie elektronicznej w witrynie: https://all.tickets w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

6. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności.