Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi opis zasad stosowanych przez Administratora domeny www.all.tickets dla zapewnienia ochrony Państwa Danych Osobowych. Wszelkie Dane Osobowe przetwarzane za pośrednictwem Portalu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”, „Rozporządzenie”).

I Definicje

Dane osobowe – są to dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia tj. informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, IP urządzenia, dane o lokalizacji itp. oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Konto – utworzony w bazie danych Platformy all.tickets profil Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług.

Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie.

Spółka/ Administrator Danych Osobowych – Ebisu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 15-080 Białymstoku przy ul. Elektrycznej 1/216, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803008 NIP 5423373840.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora w ramach, którego Organizatorowi udostępniany jest System informatyczny.

Platforma all.tickets (dalej: Platforma) - internetowa platforma handlowa typu marketplace służąca prezentacji, promocji i reklamie Wydarzeń oferowanych w Serwisie działająca pod domeną www.all.tickets prowadzona przez Administratora.

Polityka – niniejsza polityka prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

II Zasady przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe są przetwarzane w oparciu o zasady wynikające z Rozporządzenia:
  1. Art. 6 ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów
  2. Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
  3. Art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  4. Art. 6 ust. 1 lit. d – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
  5. Art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem
 2. Zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych.
 3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody mogą Państwo cofnąć ją w każdym momencie, bez żadnych negatywnych konsekwencji.
 4. Jeżeli uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III Zakres i cel przetwarzania danych

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy zbierane są dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także o aktywności Użytkownika na Platformie. Dane Osobowe są zbierane i wykorzystywane wyłącznie za zgodą Użytkownika. Nie dotyczy to sytuacji, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.
 2. Korzystanie z Platformy jest możliwe zarówno dla zarejestrowanych Użytkowników, jak i osób niezarejestrowanych. Jeżeli są Państwo zarejestrowanymi Użytkownikami, przetwarzamy Państwa Dane Osobowe na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Jeżeli natomiast jedynie odwiedzają Państwo naszą Platformę, jednak nie zakładają na nim Konta, stosujemy cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.
 3. Klikając w linki zamieszczone na Platformie mogą Państwo zostać przekierowani do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez podmioty niezależne od Administratora. W takim przypadku proces przetwarzania Danych Osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty.
 4. Celem realizacji naszych Usług potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych, dlatego:
  1. w celu umożliwienia skontaktowania się z Użytkownikiem niezbędne jest podanie Danych Osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym – przetwarzamy takie dane kontaktowe, jakie są niezbędne do prowadzenia z Państwem komunikacji np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwo pytanie oraz zrealizowania Państwa prośby
  2. podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników. Cookies służą nam wyłącznie po to, by w pełni uruchomić funkcjonalności naszej strony internetowej, oraz by sama strona internetowej była dostosowana do Państwa potrzeb. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach
  3. Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Państwu rejestrację przez podanie Danych Osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy – jeżeli nie podadzą Państwo Danych Osobowych wymaganych podczas rejestracji nie będą mogli Państwo korzystać z usług Spółki dostępnych dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji
 5. Przetwarzamy więc Państwa Dane Osobowe:
  1. w celu świadczenia Usług;
  2. w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych
 6. Dane Osobowe wskazane powyżej są adekwatne do celu, dla jakiego je przetwarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług.
 7. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia, chyba, że przetwarzanie odbywa się jeszcze na innej dozwolonej przez Rozporządzenie podstawie.
 8. Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w związku z przysługującym nam uprawnieniem do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W tym celu Administrator przetwarza Państwa Dane Osobowe nie dłużej niż przez cały okres, w którym roszczenia wynikające z zawartej przez Państwa umowy ze Spółką lub związane z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Spółkę nie uległy przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do innych Państw Unii Europejskiej, tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.

IV Uprawnienia Użytkowników

 1. W związku ze zbieraniem Państwa Danych przysługują Państwu prawa, o czym mamy obowiązek Państwa poinformować. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych prawa proszę przesłać nam wiadomość na niżej podane dane kontaktowe
  e-mail: kontakt@all.tickets
  poczta: 15-080 Białystok, ulica Elektryczna 1/216
 2. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia mają Państwo prawo do:
  1. Domagania się od nas informacji związanych z przechowywaniem przez nas Państwa Danych Osobowych zgodnie z art. 15 RODO
  2. Domagania się sprostowania lub/i uzupełnienia Państwa Danych Osobowych zgodnie z art., 16 RODO
  3. Usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO
  4. Domagania się, aby przetwarzanie Państwa Danych Osobowych zostało ograniczone – jeżeli kwestionują Państwo dokładność danych przechowywanych na Państwa temat bądź jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne zgodnie z art. 18 RODO
  5. Żądania, aby Państwa Dane Osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO
  6. Uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną Państwu przesłane w standardowym formacie zapewniającym odczytanie w formie elektronicznej
  7. Wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane.
  8. Żądania informacji komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe
  9. Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych
  10. Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 3. Z chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przez naszą stronę internetową.

V Odbiorcy Danych Osobowych

 1. W związku z realizacją usług Państwa Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom takim jak organizatorzy wydarzenia, banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, agencje marketingowe.
 2. Spółka może współpracować z podmiotami trzecimi np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania Danych Osobowych, usług analitycznych, usług windykacyjnych, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Spółki. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystania Państwa Danych Osobowych dla własnych celów, a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki.
 3. Administrator może udostępniać Państwa Dane Osobowe organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu, w tym w związku z postępowaniami dotyczącymi oszustw i nadużyć w ramach Platformy.
 4. W ramach przyjętej Polityki, Administrator zobowiązuje się nie sprzedawać Danych Osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na nowego właściciela, Dane Osobowe Użytkowników, w tym Państwa, mogą zostać przeniesione na nowego właściciela, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług w ramach Platformy.

VI Standardy bezpieczeństwa

 1. Standardy przetwarzania Danych Osobowych na naszej Platformie określa RODO. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia -dokonujemy analizy ryzyka przy przetwarzaniu Danych Osobowych, a o Dane Osobowe dbamy już w fazie projektowania Usług. Stosujemy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne przez nas stosowane.
 2. Dla własnego bezpieczeństwa, należy pamiętać o:
  1. ustanowieniu loginu i hasła do konta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych;
  2. wylogowaniu się ze strony www.all.tickets po zakończonej sesji Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.all.tickets
  3. zachowaniu loginu i hasła do konta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
  4. korzystaniu z aktualnych programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów i programów szpiegujących;
  5. korzystaniu wyłącznie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych oraz aktualizacji systemu operacyjnego Twojego komputera lub urządzenia mobilnego;
  6. korzystaniu ze strony www.all.tickets wyłącznie za pośrednictwem zaufanych urządzeń końcowych (takich jak w szczególności komputery i tablety), na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie, a także z zaufanych sieci teleinformatycznych. Korzystanie z cudzych urządzeń końcowych a także niezaufanych sieci teleinformatycznych rodzi ryzyko przechwycenia przez osoby trzecie loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

VII Pliki cookies

 1. Nawet jeżeli nie są Państwo Użytkownikiem Platformy, a jedynie go odwiedzają, Portal może pobierać o Państwu pewne informacje za pośrednictwem tzw. plików cookies. Pliki cookies ułatwiają korzystanie ze strony internetowej oraz sprawiają, że Platforma jest dostosowana do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i prawidłowo wyświetlić stronę internetową w tym dostosować stronę do jego indywidualnych preferencji. Umożliwiają również wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także pozwalają na wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. oraz przeglądarki internetowej
 2. Wykorzystujemy trzy rodzaje ciasteczek: sesyjne (służące identyfikacji użytkownika), statystyczne (służące celom statystycznym) oraz funkcyjne (poprawiające funkcjonalności systemu).
 3. Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez dostawcę usług internetowych, który je utworzył.
 4. Przy pierwszych odwiedzinach na Platformie, poprosimy o akceptację plików cookies. Mogą Państwo jednak zrezygnować z plików cookies poprzez zmianę ustawień używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.
 5. Na instalowanie się plików „cookies” mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (adres: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa).

VIII Dane kontaktowe

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@all.tickets albo osobiście pod adresem 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 1/216

IX Postanowienia końcowe

 1. W razie konieczności Spółka może zmienić postanowienia niniejszej Polityki.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.